Show simple item record

dc.contributor.authorKavak, Yalçın
dc.date.accessioned2020-10-08T09:04:10Z
dc.date.available2020-10-08T09:04:10Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.citationKavak, Y., (Mart, 2018), Yeni Vakıfların Kurulma ve Faaliyet İlkeleri, Legal Hukuk Dergisi, 16 (184), s. 1635-1654.en_US
dc.identifier.issn1303-9210
dc.identifier.issn2149-4231
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12780/142
dc.description.abstractÖz:Yeni Vakıflar, kişiler tarafından, belli malvarlıklarının veya bunla- ra ait gelirlerin belirli ve sürekli bir amaca özgülenmesi suretiyle kurulan tüzel kişilerdir. Vakıfların amaçları, Anayasamızda belirtilmiş bulunan Cumhuri- yet ilkelerine, anayasal hükümlere, hukuka ve ahlaka aykırı olamaz. Ay- rıca vakfeden tarafından vakfın amacına özgülenen malvarlığının, bu amacı gerçekleştirmeye yeterli olması gerekir. Vakıf, noter tarafından düzenlenen resmi senetle veya vasiyetna- meyle kurulabilir. Tüzel kişiler ise sadece noter tarafından düzenlenen senetle vakıf kurabilirler. Vakıf kurmak üzere düzenlenen resmi senet veya vasiyetnameye “Vakıf Senedi” denir. Vakıf kurmak için kullanılan noter senedi düzen- lendikten sonra, vasiyetname ise, yapanın ölümü üzerine, diğer belgeler- le birlikte vakfın işyeri Asliye Hukuk Mahkemesine teslim edilir. Mah- keme, vakıf senedindeki amacı, senedin şeklini ve içeriğini uygun ve vakfa özgülenen malvarlığını yeterli bulursa vakfın tesciline karar verir. Tescil üzerine vakıf tüzel kişilik kazanır ve vakfa tahsis edilen malvarlı- ğının mülkiyeti vakfa geçer. Vakıflar, kendiliğinden veya mahkeme kararıyla sona ererler. Sona eren vakıflar tasfiye edilir; artan malvarlığı, benzer amaç güden vakıflara veya Vakıflar Genel Müdürlüğüne devir edilir.en_US
dc.description.abstractAbstract:The new Foundations, which have legal personality, are establis- hed by persons who allocate the ownership or their goods or rights which have economical value for a certain and continuous goals. The goals of the foundations cannot be against the Republican system, spe- cify by the Turkish Constitution, the rule of the Constiution, law and morality. In addition, the income of the goods or rihgts should be suffici- ent for performing the goals of the Foundation which is determined by the constructor of the Foundation. The Foundation established by the real persons, can be set up both with a notary public bond or the will of the constructor. The Foundations set up by Legal persons may only be set up by a notary public bond issued for establishing a foundation. The notary public bond and other document should be submitted to the Court of First İnstance established at the place of residence of the constructor. The will of the constructor and relevant document should also be delive- red to the same Court after the death of the constructor. After studying the whole document and receiving the comment of the General Mana- gement of the Foundations,if the Court find out that the income is eno- ugh for realizing the goal of the Foundation and that goal are not aga- inst the law, makes a decision for registration of the Foundation. This registration, establishes a new Foundation which is the owner of the goods or rights donated to the Foundation. Foundations, spontaneously or by court order end. They liquidated the Fondation when it is ended. The remaining goods are delivered to the Foundations which have smiliar goals or the General Directorate of Foundations.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherLegal Hukuk Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectVakıfen_US
dc.subjectVakfın Unsurlarıen_US
dc.subjectVakfın Kuruluşuen_US
dc.subjectVakfın Organlarıen_US
dc.subjectVakfın Sona Ermesien_US
dc.subjectVakfın Tasfiyesien_US
dc.subjectFoundationen_US
dc.subjectThe Elements of the Foundationen_US
dc.subjectThe Organization of the Foundationen_US
dc.subjectOrgans of the Foundationen_US
dc.subjectTermination of the Foundationen_US
dc.subjectThe Liquidation of the Foundationen_US
dc.titleYeni vakıfların kurulma ve faaliyet ilkelerien_US
dc.title.alternativeThe rules regarding the foundationen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentİstanbul Kent Üniversitesi, Fakülteler, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümüen_US
dc.contributor.authorIDhttps://orcid.org/0000-0001-5410-8904en_US
dc.contributor.institutionauthorKavak, Yalçın
dc.identifier.volume16en_US
dc.identifier.issue184en_US
dc.identifier.startpage1635en_US
dc.identifier.endpage1654en_US
dc.relation.journalLegal Hukuk Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record