Show simple item record

dc.contributor.advisorSevinçer, Güzin Mukaddes
dc.contributor.authorBaşar, Berk
dc.date.accessioned2021-12-03T13:33:07Z
dc.date.available2021-12-03T13:33:07Z
dc.date.issued2021en_US
dc.date.submitted2021-08-11
dc.identifier.citationBaşar, B. (2021). Sınırda kişilik bozukluğu özellikleri ve yeme bağımlılığı arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayımlanmış yüksek lisans tezi, İstanbul Kent Üniversitesi, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12780/429
dc.description.abstractAraştırmamızın amacı yeme bağımlılığı ile sınırda kişilik bozukluğu özellikleri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırmada veri toplama araçları olarak Yale Yeme Bağımlılığı Ölçeği, Borderline Kişilik Ölçeği, Sosyo-demografik Form kullanılmıştır. Araştırmaya 583 kadın, 212 erkek olmak üzere toplam 795 gönüllü katılmıştır. Katılımcılar 18-62 yaş aralığındadır. IBM SPSS versiyon 21.0 programı verileri analiz etmek için kullanılmıştır. Araştırma sonucunda yeme bağımlılığı ve sosyo-demografik özellikler ile arasındaki ilişkiye bakıldığında; cinsiyet, vücut kitle indeksi (VKİ), psikiyatrik ilaç kullanımı, intihar girişimi öyküsü, çocuklukta görülen obezite öyküsü ile ilişkili bulunmuştur. Sınırda kişilik özellikleri ile sosyo-demografik özelliklere bakıldığında ise; cinsiyet, yaş, VKİ, psikiyatrik ilaç kullanımı, intihar girişimi öyküsü, sigara ve madde kullanım alışkanlığı ile ilişkili bulunmuştur. Yale yeme bağımlılığı ölçeği toplam puanı ile Borderline (sınırda) kişilik ölçeği toplam puanı ve tüm alt boyut puanları arasında anlamlı ilişki bulunmuştur. Yeme bağımlılığı ve sınırda kişilik bozukluğu komorbid olarak görülebilmektedir. Sonuçların klinik çalışanlarına hastaları değerlendirme ve tedavi sürecinde yardımcı olabileceği düşünülmektedir.en_US
dc.description.abstractThe aim of this research is to study the relationship between food addiction and the borderline personality disorder traits. Yale Food Addiction Scale, Borderline Personality Scale, and Sociodemographic Form were used as data collection tools in this study. A total number of 795 participants, 583 women and 212 men, participated voluntarily to the study. Participants were between the ages of 18 and 62. The data were analyzed with IBM SPSS version 21.0. Studying the relationship between food addiction and sociodemographic characteristics reveals significant correlation with gender, body mass index (BMI), psychiatric drug use, suicide attempt history, and childhood obesity history. Moreover, analysis of borderline personality traits and sociodemographic characteristics demonstrated significant correlation with gender, age, BMI, psychiatric drug use, suicide attempt history, smoking and substance use habits. Furthermore, a significant relationship was found between the total score of the Yale food addiction scale and the Borderline Personality Scale total score and all sub-dimension scores. Food addiction and borderline personality disorder can be seen as comorbid. It is believed that this study’s findings may assist clinical staff in the evaluation and treatment process of patients.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Kent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSınırda kişilik bozukluğuen_US
dc.subjectYeme bağımlılığıen_US
dc.subjectBorderline personality disorderen_US
dc.subjectFood addictionen_US
dc.titleSınırda kişilik bozukluğu özellikleri ve yeme bağımlılığı arasındaki ilişkinin incelenmesien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentİstanbul Kent Üniversitesi, Enstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Psikoloji Anabilim Dalıen_US
dc.contributor.authorID0000-0002-1630-2631en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record